0 votes
Where is Freddie Mercury originally from?

1 Answer

0 votes
Stone Town, Tanzania
...