0 votes
Who is John Travolta married to now?

1 Answer

0 votes
Kelly Preston m. 1991–2020
...