0 votes
What was the original name of the Washington Redskins?

1 Answer

0 votes
Boston Redskins
...